Regulamin

Regulamin


I. Definicje

Operator – Rimset Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7/5, 57-320 Polanica-Zdrój, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław - Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS: 0000597051 · NIP: 883 185 93 09 · Kapitał Zakładowy 5 000 zł.

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.

Domena - unikalny adres internetowy, składający się z ciągu znaków alfanumerycznych tworzących nazwę oraz rozszerzenie domeny, będący przedmiotem rejestracji.

Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.

Rejestrator - podmiot dokonujący rejestracji domeny poprzez operatora danego rodzaju domeny wymienionego na stronie www.iana.org lub będący operatorem tego rodzaju domeny za pośrednictwem www.domeny.tv.

Skarbonka - Skarbonka to miejsce w Serwisie, w którym przechowywane są nasze fundusze. To wirtualny portfel za pomocą którego możemy opłacać wszystkie usługi, które Operator świadczy w Serwisie.

ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, instytucja odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.

NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, podmiot zarządzający rejestrem domen w domenie .pl.

WHOIS - baza publicznie dostępnych informacji o domenach, którego administratorem jest Rejestrator lub podmiot przez niego upoważniony, właściwy dla danego rozszerzenia domeny. Sposób i rodzaj udostępniania danych reguluje operator danego rodzaju domeny.


II. Czas trwania umowy

1. Uznaje się, że umowa jest zawarta po wypełnieniu i przesłaniu zamówienia na dowolną usługę przez Klienta. Zamówienie dostępne jest w serwisie. Klient ma prawo korzystać z zamówionych usług po opłaceniu wszystkich płatności, których wymaga Operator

2. Umowa między Klientem a Operatorem zawierana jest na czas określony ustalony przed dokonaniem płatności. Umowa wygasa jeżeli Klient nie dokona płatności za kolejny okres abonamentowy w wyznaczonym przez Operatora terminie.

3. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od zgłoszenia Operatorowi sytuacji, w której Operator nie wykonał w pełni usługi.


4. Gdy powstają zaległości finansowe Operator może jednostronnie wypowiedzieć umowę Klientowi podając przyczynę wypowiedzenia. Operator może też rozwiązać umowę jednostronnie gdy Klient podał niepełne dane lub łamie regulamin.


III. Korzystanie z usług

1. W celu wykonania usługi Klient musi podać Operatorowi pełne dane osobowe włącznie z adresem e-mail. Pełne dane osobowe są niezbędne przy Rejestracji Domeny.

2. W przypadku gdy dane osobowe Klienta ulegają zmianie jest on zobowiązany jest zaktualizować do 7 dni od ich wystąpienia. Dotyczy to szczególnie adresu e-mail.

3. Adres e-mail jest podstawowym środkiem komunikacji między Klientem a Operatorem

4. Klient może kontaktować się przez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem +48 881 67 27 28 oraz +48 737 48 28 28

5. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług Operatora zgodnie z polskim prawem.

6. Operator w trakcie trwania umowy zapewnia pomoc techniczną w zakresie świadczonych usług.


IV. Szczególne zasady rejestracji i utrzymania domen

1. Zasady obsługi domen z polskimi rozszerzeniami wyznacza regulamin Nask dostępny pod adresem internetowym www.dns.pl/regulamin.html

2. Zasady obsługi domen europejskich .eu wyznacza regulamin EURid dostępny pod adresem www.eurid.eu/pl/wybierz-domene-eu/rejestracja-domeny-eu

3. Zasady obsługi domen globalnych wyznacza regulamin ICANN dostępny pod adresem www.icann.org/resources/pages/registries/registries-en

4. Adresy internetowe do regulaminów poszczególnych Rejestratorów stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Klient w momencie zawarcia umowy akceptuje zasady w regulaminach poszczególnych Rejestratorów.

5. W sytuacjach spornych Operator jest zobowiązany respektować decyzje Rejestratora


V. Transfery domen od innych usługodawców do Operatora

1. Szczegółowe zasady dotyczące transferów domen znajdują się w regulaminach Rejestratorów pkt.V.1-3 niniejszego regulaminu

2. W przypadku gdy warunkiem wykonania transferu jest uiszczenie zapłaty przez Klienta na rzecz Operatora, ma ona charakter kaucji zwrotnej. Kiedy transfer okaże się niemożliwy, a kaucja była pobrana ze Skarbonki to pozostaje ona do wykorzystania na inne usługi. W przypadku gdy dokonano płatności online lub zwykłego przelewu kaucja będzie w całości zwracana na konto bankowe Klienta.


VI. Płatności i rozliczenia

1. Za każdym razem gdy mowa o dokonaniu zapłaty za usługi chodzi o moment, w którym Operator otrzymuje potwierdzenie autoryzowanej transakcji płatniczej lub gdy korzysta ze środków zgromadzonych w Skarbonce.

2. Klient ma możliwość zgromadzenia środków w Skarbonce na poczet przyszłych usług po to aby była ona szybciej i łatwiej wykonywana. Środki zgromadzone w Skarbonce można wykorzystać na opłacenie wszystkich usług w Serwisie i nie podlegają one zwrotowi gotówkowemu.

3. Klient ma 3 możliwości dokonania zapłaty za usługi:
a) przelew zwykły na konto bankowe
b) szybkie płatności online
c) wypłata środków zgromadzonych w Skarbonce

4. Wysokość zapłaty uzależniona jest od cennika podanego w Serwisie lub od wyniku indywidualnych negocjacji cen.

5. Wszelkie koszty związane z przelewem, płatnością online wybraną usługę lub zasileniem Skarbonki pokrywa Klient. Kiedy wysokość zapłaty jest za niska i nie wystarcza na wykonanie usługi Operator wstrzymuje wykonanie usługi do momentu wpłacenia pełnej kwoty przez Klienta.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora rachunków bez podpisu odbiorcy

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej, którą może pobrać w panelu klienta po dokonaniu zapłaty.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: Rimset Sp. z o.o. wyłącznie w celu wykonania umowy.

2. Operator oświadcza, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach usług świadczonych w Serwisie aby spełnić wymagania Rejestratora i, w celach kontaktowo-technicznych oraz w celu przedstawienia najnowszej oferty Serwisu.

3. Klient aby skorzystać z jakiejkolwiek usługi w Serwisie musi się w nim zarejestrować. Klient po rejestracji ma możliwość wglądu do swoich danych możliwość ich edycji.

4. Dane mogą zostać przekazywane do innych administratorów, w tym administratorów w Państwach trzecich, w celu wykonania umowy, m.in. do:
a) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa
b) Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
c) MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław
d) ComVision Sp. z o.o., ul. Toszeckiej 101, 44-100 Gliwice
e) PayPal (Europe) S.àr.l. &Cie, S.C.A., z siedzibą w Luksemburgu


VIII. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

1. Operator zapewnia pomoc techniczną w trakcie trwania umowy.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości usług podmiotów trzecich.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem przez Klienta.

4. Reklamacje należy składać drogą mailową na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie drogą pocztową na adres: Rimset, ul. Tadeusza Kościuszki 7/5, 57-320 Polanica-Zdrój podając dane umożliwiające zweryfikowanie sprawy oraz opisując sprawę

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.


IX. Postanowienia końcowe

1. Klient ma świadomość, że do korzystanie usług dostępnych w Serwisie wymaga oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej obsługującej HTML, JavaScript, CSS. Ze względów bezpieczeństwa odradzamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer.

2. Klient ma świadomość ryzyka jakie wynika z używania słabych haseł dostępu do Serwisu. Operator zaleca, aby hasło składało się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych różnej wielkości nie tworząc przy tym semantycznego wyrazu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, regulaminie oraz zmian w działaniu serwisu i usług.

4. Wszelkie spory między Operatorem a Klientem rozstrzygać właściwy sąd uznając reguły prawa polskiego.

 

Załączniki

Regulamin NASK - http://www.dns.pl/regulamin.html

Warunki rejestracji nazw domen .eu - http://www.eurid.eu/files/docs/trm_con_PL.pdf

Polityka rejestracyjna nazw domen .eu - http://www.eurid.eu/files/docs/reg_pol_PL.pdf

Polityka Prywatności - https://arenadomen.pl/polityka-prywatnosci


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

PRODUKTY

ARENA DOMEN

ZNAJDŹ NAS

PŁATNOŚCI OBSŁUGUJĄ

tpay

WŁAŚCIELEM MARKI ARENA DOMEN JEST RIMSET SPÓŁKA. Z O.O., Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI 7/5, 57-320 POLANICA-ZDRÓJ, SPÓŁKA ZAREJESTROWANA W SĄDZIE REJONOWYM WROCŁAW - FABRYCZNA, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS O NUMERZE: 0000597051 · NIP: 8831859309 · KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000 ZŁ.

© 2014 - 2024. Arena Domen.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz Politykę Prywatności i Regulamin.